How Big Is Julia?
5.6.2011 - 11:07:28 PM 
, . ( , Facebook ἰ). ; , . , . , , , . , . , , , : , . , , , , . ...   website , . . . , . , :
OPEI NA ZHEI TO IIO ITI ME THN TZOYIA; MOPEI  NA ANTITAEI THN EKPHKTIKH TH OMOPIA KAI TI KAYTE TH EMANIEI; IAETEI TI ANTOXE NA ANTEEI TI POKHEI TOY AOYTOY SEX SYMBOL;  MOPEI NA YOMEINEI TI IIOTPOIE, TA BITIA, TI EKPHEI KAI TI APAENIE MIA CELEBRITY; OO EPA NEYPA EXEI; EIAI ETOIMO NA ZHEI THN AOMYOOIHH; KEOY KAA PIN TO AOAIEI! EAN OM EIAI IOYPO IA TI ANTOXE OY, TOTE TOMHE TO! EAN KAI H TZOYIA E ANTEEI KAI EN E ETAEI E  ME TI KTIE, TOTE IEKIKEI 10.000 METPHTA. AIZEI TON KOO!
EAN EIAI ANEMOPH KOEA H  OY OMOPO ANTPA, EKHKTIKH MAEIPIA H O TEEIO E, MIA AYNANITH KAAPITPIA H ENA YAKOYO MATEP, NIO H MONTEO, ENA TAP AIKHMENO AO TO YTHMA,  KAI ANAZHTA IEOO  TA ONEIPA OY, TOTE EIAI IA E! H TZOYIA NTEIPE AEANPATOY XANT, OY ANOIEI THN OPTA THN EIA. HE YMMETOXH AME TPA, KAI IEKIKHE THN EIOO OY TO PTO KAI MEAYTEPO REALITY TOY EHNIKOY IAIKTYOY. 
POYOEEI YMMETOXH TO BIG JULIA:
A PEEI:  

1. NA EIAI ENHIKA KAI 
2. NA AOTEIEI TO bigjulia@bigjulia.com TOTYIA TH TAYTOTHTA OY KAI ENO OAPIAMOY TAEPOY H KINHTOY OY THENOY, TO OOIO A PEEI NA E KAEOYME.
KAH TYXH TO EXEIPHMA... NA ANTEEI THN TZOYIA AO KONTA!

, . 

 Permalink 
« Homefood
› 
2
› 
.
› 
› 
› 
Avgotheque
© 2023
1745. 1825. , .
« Bloggers