μαγιάτικο, το
μανάλι, το
μαργωτήρες, οι
μαρίδα, η
μαρίδα, η (τσιπούρα)
μαυροχειλούτες, οι
μελανούρι, το
μένουλα, η
μιχάλης, ο
μουγγρί, το
μουδιάστρες, οι
μουρμούρα, η
μουσμούλι, το
μπακαλιάρος, ο
μπαλάς, ο
μπαρμπούνι, το
μπάφες, οι
μυλοκόπι, το
μυξινάρια, τα