όρκινο, το
ορτσίνι, το
ορφός, ο
οσκιός, ο
ούγαινα, η
οφθαλμικές, οι