Επιστολή περί σύναξης
22.5.2012 - 10:09:13 AM 
Προς τη εξοχότη του λόρδον Πάλμερστων από τον πιστόν ροφιάνον του Χάσκον Χαρδούμπεγην. Μιλόρδε μου, μάθε πως οι Γραικοί θα ανοίξωσι και πάλιν τας κάλπας και θα σφαιρίσωσιν. Τους εμάζωξεν ο Πάππων και τους ήλεγεν καπεταναίγοι και καημακάμηδες έλεγος να έχουτε να συμφωνήσωμεν τον λουφέν και νέον γκουβέρνον. Πρώτος ομίληξεν ο άρχων Ζοχάδας ο Σαμαροσκούτης και είπεν εώ θέλω σήμερα να κυβερνηθεί η χώρα αλλά ήχασα την πάλαν και προσμένω να πυρποληθεί η πσυχή σας από φιλοπατρίαν και να συφωνήσετε. Δεύτερος ο Βενζινέλλος ήτανε και έλεγεν εώ πήγα και ήκαμα δυάλα το κόμμα μου και το παρέδωσα καημένον αλλά συφωνάτε να κυβερνηθώμεν και κάμετε την οικομενικήν αλλέως οι Νέμιτζοι και οι Σουδήται θα ζητήσωσι διπλότριπλα και δίστηλα τα τάλαρα. Είτα εβγήκεν ο μικρός ο αμηράς ο Τσιπουρωμένος και έλεγεν τοις άλλοις άρχουσιν, πήρα μονέδας δεκαεπτά από πέντε που διέθετα, κι άμα δεν συντρέξω εις εκλογάς, θα σας κάμω τα τριανταδύο δεκαδύο και τα δικά μου από δεκαεπτά σαρανταένα και είσθε φοβίτσοι και τρέμουτε την Εβρόπαν αλλά εκ της Γραικίας θα ξεκινήσει η Μεγάλη Τσοτσιάλα και θα εγδιώξει την κακιάν μάγισσαν την Μεττερνίχαν. Και είτα θαυμάζων κρύφα τον πιτσιρικάν μίληξεν ο Φώτης, ήπιος ωσάν ψαρομανάφης και έλεγεν κτυπών τον πόδα στα τσιμέντα «εώ ότι κάμω θέλω να κάμη και ο Μπέμπων ο τσιπουρομπέμπων» και μετά εβγήκεν η κοκκώνα η Παπαρρήγαινα και τους ήλεγεν «περί άλλα τυρβάζετε αλλά θε νάρθει ο Μαρξησμός Λενηνησμός να φέρει το σεφέρι και θα ιδήτε». Φιναλμέντε, μιλόρδε μου, βγήκε ένα παιδούδι σαν καμμένο και έλεγε εώ δεν είμαι βόδι θεοτικόν να μου κλέβγετε τους βουλευτάς και θέλω νέον Εκτελεστικόν, την μεγάλην Αόζαν, θέλω και μινίστρους αρκετούς και εμένα να με κάμετε ωσάν τον Γλάδστωνα και εγέλων όλοι και ήλεγον άσε μας, ωρέ, μη λαλήσωσιν τα καριοφίλια. Κι οχ την αυλήν με τον άμπακον και τον ταμπάκον ηκούσθη ψιλή φωνίτσα και ήλεγεν πασιφώνως ο Μιχαήλος ο Λιάκος ο εκδιωγμένος ωσάν τον Κάην και τον μάγον Καλιόστρον και τους είπεν «έχω ασκέρια τριάκοντα και μετά τας εκλογάς θα γίνωσιν άλλοι έξι πασάδες με τέσσαρας ουράς έκαστος και εγέρθητοι να είσθε ενόσω θα διώκομεν τους Πακιστάνι μπέρντι μπέρντι νιαμ νιαμ».
 
Τώρα, Μιλόρδε μου, αυτήνοι είναι μία μοίρα ζερβοκούταλοι και στο δίμοιρον δεξιάντζες αλλά μοιρασμένες. Και εκλογές θα γίνουν και ο Τσιπουρωμένος θα λάβει πόντοι παρά τρεις σαράντα και οι άλλοι θα βαράνε τον Ζοχάδαν τον Σαμαροσκούτην ώσπου να φύγει κι άμα δεν φύγει, θα ψηφίσωσιν με κλήραν, ειδαλλοιώς η Αριστερά των παρειά θα εμφανισθεί μετά χρόνους τριακοσίους δέκα οκτώ. Φιλώ την κραταιάν σου χερούκλαν και μη με λησμόνει, ο δούλος σου Χάσκος.
 
Δημοσίευση: agelioforos.gr

 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Επικρατώντας στο ψηφοδέλτιο
› 
Η αλλαγή των φώτων
› 
Παγωνιέρα
› 
Οι δηλώσεις μου δεν αποδόθηκαν σωστά
› 
Ως διανοούμενος, άς περιφρονήσω κάποιον...
© ΙΣΤΟΣ 2024
Πάνος Θεοδωρίδης
Ο Πάνος Θεοδωρίδης (1948-2016) είναι συγγραφέας.
« Bloggers