Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
δράκαινες, οι
α) μεγάλη τραχίνος ο δράκων
trachinus draco
β) μικρή τραχίνος η έχιδνα
trachinus vipera
οικ. τραχινίδες
f. trachinidae
 
α)
Αγγλικά: Greater weaver
Γαλλικά: Grande vive
 
FAO 182
 
β)
Αγγλικά: Lesser weaver
Γαλλικά: Petite vive
 
FAO 184
I?eio: 25 uo 50 ae. c iaaUec, 15 uo 25 ae. c ieen?.
 
?n?ia: c iaaUec: eaoaa? aiie?ou ia ea?oYo eiiYo anaiiYo oeiynao ? iaynao ooa ?eaonU eae ?ei ea?oYo aaeU?eao, o?aoiYiao aiaeUiaoao.
 
C ieen?: aen??i eeoneiu?u, eieeeU ?ei aiie?o? o?aaui Uo?nc.
 
Oi o?ia oioo a?iae ooaiuiaeni, ooi?eaoiYii ooa ?eaonU, oa iUoea oioo o?aaui ooci einoo? oio eaoaeeiy, oi oouia oioo eiiu ?nio oa eUou.
 
Oi ?n?oi na?ea?i ?oanyaei oco iaaUeco a?iae oeiyni, o?aaui iayni, Y?ae 6 aaeaeuoYo aeo?iao ia acecocne?aaeo aaYiao ooc aUoc. ??ae a??oco a?u Yia oaniaeanu aaeUee ?Uiu a?u eUea iUoe –«uo eae ooa onyaea oco»– eYia ie oanUaao, eae?o eae ooa anaa?eaeU a?eeaeyiiaoa. Oi aayoani na?eeu ?oanyaei eae?o eae oi aaneeu a?iae iaeaeU. ??ae eY?ea ieenU eae ooniaaoeU, oonuiYia eiiU.
 
C ieen? o?o iieU?ae aneaoU, Y?ae oi ?aei iayni oaniaeanu na?ea?i ?oanyaei aeeU u?e aaeUee ?Uiu a?u oa iUoea. A?iae oi aceco?neu oco uoouoi ?ei aoiaou.
 
Oi eYioneoia oco anUeaeiao ia o’ aaeUeea oco ? eae a?eu a?nuoa?oi Uaaeaia uoai a?iae ?ea ouoea ?nieaea? aoiaoiyo ?uiioo, ?n??aoae oi ?oo?ciYii ocia?i, i?ina? ia oYnae ?onaou ee Ueeao ?ane?eieYo. C a?Ueaeoc ia o?aniaaaaieeu eUee aiaeioo??ae eU?uo eae ?nieaaa?iae oeo ?ane?eieYo. Ie oanUaao oeio?iioi oeo anUeaeiao ia ei?Uieoia ooi eaoUee, euaioi o’ aaeUeea ?nei oeo iai?eYiioi a?u oa a??ooa ? oeo onaa?iioi a?’ o’ aae?oone.
 
A?iae oUne oio aoeiy, ?ae ?uiYic ooci Uiii, ?anaiiiayiioao ieenuoana, aaneaUeea ee?.
 
O?Un?ioia ?ieeYo ooa ianU iao. ?eUiiioae ia ?anaaUaea, a??ooa, eaeaoYo· oi enYao oioo ?ni?Uioui anaoou aea oiy?a ?iey iuooeii.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω