λαβράκι, το
λαγός, ο
λακέρδα, η
λαπίνες, οι
λασπομπάρμπουνα, τα
λεβέρες, οι
λεπτοκέφαλοι, οι
λευκός καρχαρίας, ο
λιπαρίτες, οι
λίχνος, ο
λούτσος, ο
λουφάρι, το
λύγδα, η
λυθρίνι, το