Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
μαρίδα, η
Μαρίδα
μαίνα η σμαρίς
maena smaris
 
Αγγλικά: Picarel
Γαλλικά: Picarel
 
FAO 146
EYaaoae eae ooYnioea.

Ooaaaiayae ia oc iYiioea, ai eae ?ieei? o?ioocn??ioi uoe iYiioea eae ooYnioea a?iae oi ?aei oUne.
 
I?eio: 12-15 ae. oi ?iey, a?u 15 eae ?Uiu a?iae o?aaui ?Uioa anoaieeYo.
 
?n?ia: ooa?oeU ?eaonU, eaooai? nU?c, ?ei aiie?o? eieeeU. Oci a?i?? ?io ?aoaan?iioi c nU?c oui anoaiee?i a?iaoae eaooaiie?oneic eae ooa ?eaonU ?aniooeU?iioae 3-4 oaei?ao aaeU?eao, c ?Uiu ooia???aoae eae ooi iYou?i eae o?ciao??ae aiUiaoa ooa iUoea Yia aaea?i?nUoeii, aoonaooanu ?Yoaei, ?an??io ieou aeaoioou oUnaio. ?eao Y?ioi iea iaync aiyea ooi ?eaonu.
 
Oi ?n?oi a?aio Y?ae ?ei ieenU iUoea eae nya?io ?ei iooanu, oi eYia ae’ aoou eae oioae?oc.
 
Oi aayoani Y?ae iUoea iaaUea eae nya?io eiiou, ?ei ooniaaoeu. A?iae oUnea aniaonuaeoa, ?aniiyi iea ?n?oc eceoe? oUoc eae uoai ?anUoioi oa 13 ae. a?iiioae anoaieeU. IaneeU a?iae anoaieeU aian??o, aai aeeU?ioi oyei.
 
Oa ieenU eceoeU oa eYia eae aoae?oc.
 
 

Oa eY?ea oioo a?iae ?iey ieenU, ooci ?eaonee? anaii? 70-90. Ie eceoeYo ia?un??ioi a?’ oeo anoaieeYo a?u oi o?ia oioo ?io a?iae ?ei ooaiu eae oaYeoi, ?oanyaea ?ei eiioU eae aeUoaia. Eae ooa ?eaonU aai Y?ioia aaeU?ea oo?aiaoa ? oaei?ao ?anU iuii oc iaync ece?aa ooi ?eaonu.
 
?oai ?ecoeU?ae c a?i?? aea ?aoaUnuia c anoaiee? oeUaae ia oci ionU Yia ieenu eUeei ooci Uiii ? ooc eUo?c, aea? ooYeaoae o?aaui ae?icoc, ?oiU ia oaiouiYia oa ?oanyaea, ae??iae eUea iYiii anoaieeu. Ie eceoeYo oneaon??ioi eaoU iiUaao ia aiie?oU ?oanyaea ?Uiu a?’ oeo oueeYo oui anoaiee?i, ?io a?Y?ioi 6 i. ?an??io c iea a?’ oci Ueec. Ouoa ie anoaieeYo eieoi?iyi ?nio oa ?Uiu eiiU, oaian?iioi oi aaea?i?nUoeii ?Yoaei oio eaoaeeiy oioo, yooana ee?iioi eae ?nio oa ?eUaea ia ?ieeU ?ae?i?aea aea ia ?nioaeeyoioi Yia oa?ne. Aaiiiyi o’ aoaU IUei-Ayaioooi eae iaoU 5 uo 7 iYnao aaa?iae i auiio.
 
A?iae Uoeiiao ooeo aeecieeYo eUeaooao, ?iyia ei?aaeaooU oa aUeio 6-30 i., oeo oanayioi ie onUoao oYec Aoaiyooio, ?eUiiioae eae ia eaeao? ia ?iey oeeu aae?oone. Oi ?aei?ia a?iae ?a?aeYo, oi enYao oioo ?iey iuooeii, oioo eaeieaeneiiyo i?iao e?ai ?een??ae.
Συνταγές:
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω