παλαμίδα, η
παντελής, ο
παπαγάλος της θάλασσας, ο
παπαγάλος, ο
πατερίτσα, η
πέρδικες, οι
περδικοχειλούτες, οι
πέρκες, οι
περκιά, τα
πεσκαντρίτσα, η
πετροκωβιοί, οι
πετρομπάρμπουνα, τα
πησσί, το
πίγκα, η
πισί, το
ποντικός, ο
πράσινες, οι