Περί οικονομίας
3.11.2008 
Ai? ia?iaoae c ?aaeuoiea ieeiiiiee? eaoaea?aa, ooi Aeaa?i… aaneiyeao aniai??ioi.
 
Ia ?niiiaeUanaiia ooe?ou –a?u Ieo?anei Yuo IUei– onUoao ee aiaiuonaoao aeaeaeeiyi aoiaieeU oi ian?aeu oioo ooci oi?ee? ieeiiii?a. Ia eieiu ?aniiiiaoo? oi ianieUiaoi, ie ?eeciao ee ie Aeay?oeie oui ?ecnuiUoui, ooa ?uooa oioo a?’ oci ?anaiii?, n??iioia a??ooa oa ?n?oa eeueao ea?oU oio Ieo?anc!
 
Io?ecianui ooeo aiaiuonaoao, uo oi ceeiaao?eaia ooeo onUoao onaaiyi oa a??ooa iueeo aai?oioi, oa aaaeU?ioi, oa iaian??iioi ooc eUeaooa. Iaoan??ioi, oino?iioi oa oUnea ooa oaeUna, aiaaU?ioi oa a??ooa eae ?Uee a?’ oci an??.
 
EUea ayi iYnao ?eUiioi eeiUie aea iaounouia, ?nii?eaeao, e?aa ?aooU iaoncoU eae iaiaoayaioi, ai? ie iaaUeao ?iouocoao oane?i ooia???ioi oi oai?ae oioo aea oii ?aenaeU ia oi ?ei?i oco anaii?o.
 
Iaea?iu uoe c e?eouoeaea, u?io eaoae?aioi oa oUnea a?’ oeo onUoao, iieU?ae ia… ?nciaoeoo?nei. Ia oi ?io aii?aioi ie ?unoao, aynu ooa iaoUio?oa, iaoU?iioao eae e?eoi??eao i?a?iioi oaoou?niia oa e?icoc –ouiYo, ii?iaoa, oaooYnea, oa oceYouia ?a?niioi ouoeU, ?aea aeeuia!  
 
Ia a?iae oYec oeeii??nio eae oi Aeaa?i Y?ae a?eoonYoae aea oa eaeU ooioo noeiiyo oio. O?aaui eaia?o aai iieU?aoae aea oci en?oc oui ona?a??i, oa «eai?iaoa» oui ?nciaoeoocn?ui eae oeo «oU?eao» oco oceaunaoco. ?eao i onyaio, o?iana ie onUoao, aynei ie aeeYo, eae i ?nuiio eoeUae ia aeaoinaoeeiy a?aioo Yaiieao ee anaao?ao ?io a?aeoiyi ?Ynea aooaynaoa, iea ee «ie ?ieei? aieayiioae oa anaoa?a ee ie e?aie ?io aioeayioi ooc ac, ooa ??a, ooc eUeaooa a?iiioae eeauoanie».
 
Aeoeuaiiie a?u oc oyoc oioo eae oci a?ao? ia oc eUeaooa, ie icoe?oao (?io uei eae eUoe ?anUaioi) eea?iioi oi iUoe eae eYia: «Oe oa eao; ?,oe eae ia a?iae, i Uienu?io oi ?naeU?aoae oi oaaUee oio aea ia ??oae».
 
Eae oeo aeaei?Yo oio, ae???u ee aianuoeYiae ?uoa oi ?aeenniueu eyia oco en?oco ea ooUoae ooc aee? iao aeo?…
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Τσιγκολελέτα
› 
Αχηναίοι
› 
Οι φιλενάδες και η ψυχοθεραπεία της Σταχτοπούτας
› 
Σαν να μην πέρασε μια μέρα…
› 
LoL
© ΙΣΤΟΣ 2020
Ελένη Κοίλιαρη
C AeYic Ei?eeanc Y?aoa oci oaoouocoU oco ooi i?iaU?e ?Unio-Aioe?Unio. Oyiouia ia eaeU ?ecnioinciYiao ?caYo, aeaocna? ieeiaYiaea, o??oe eae aooeaounei ooci ?anieeeU.
« Bloggers