O Hermès, τα μαντήλια και η καρέτα-καρέτα
29.11.2008 
I eauo Ani?o ?oai aea?iio ?io oeYoocea uoe c ?ae?ia ooiaie??ae oci ae?iea iiinoeU, u?uo oioeU?eooii o?ioocn??ae i ?ean-AeYieo IooiU, eaeeeoa?ieeuo aeaoeoio?o oio i?eio Hermès, i i?i?io ooiYaaoa oci an?a?a aeeciee? ioeieia?a ia oci e?icoc oio i?eio ?ieooaea?ao ia o?aaeUoae Yia iaio?ee ia iiyoa oc ?ae?ia eanYoa-eanYoa, ?io ?ae –? iUeeii ?nio?aea? ia a?e??oae– ooa ?aooU ianU oco ?aeyieio.


 
Oi iaoaiuou iaio?ee Y?ae uec oc ?uioUiea oui ?nuiUoui ?io ?anaeocn??ioi oa aiaoioUn oio ooaeaeneiYiio i?eio eae iea iaaUec ?ae?ia oa i?ea ? oianaaaYiea a?u?nuoc ia eoi??ae uoe iYnio oui aouaui a?u oeo ?ue?oaeo ea aeaoaea? ooi Aeieeu EaeUooei ?Unei oco ?aeyieio, ?io oniio??ae aea oci ?niooao?a oio ooaeaeneiYiio a?aioo.

 
Oi iaio?ee Y?ae eae iiiiaoa??ioii, «de Madras a Zakynthos», oi aniiieuaei aceaa? ?io eUiioi ie ?ae?iao oaieaayiioao oa ??ea ee?iaoa aea ia aiieii?ie?oioi oa aoaU oioo.

 
Aeuia ee ai oi ooeeaeoeeu aoou eiiiUoe oUo ao?oae aooae?icoioo, o?Un?ae c iaaUec ooeeia? ia oa ?n?iaoa eae oci Yi?iaooc oco Eia?ao.

 
Oi ioooeeu ooa iaio?eea Hermès a?iae ie aooUioaooie onu?ie aao?iaouo oioo. EUea oa?ui oa eaoaoo?iaoa oio i?eio aa??iioi ??o ia oa oinUoa aea ia ic aa??iaoa oai oc aao?eeooa oco Aaae?ao uoai a?eoeY?oaoae oa eo?iaoU oco ooci aii??. Oa aoo? Ueeuooa oci aeeuia Yeaiai «enUococ» ie Dolce & Gabbana aea oc oaoei? ooeeia? oioo D&G, ?io ???ae ooi oeiooY?eei eanu eae ooi eaoaeiiUiocei, ai? i Hermès aai iYiae ?nioeieeciYiio oa auiao oio ?anaeeuioio, aeeU a?aiayae ooeo a?an?uiaiao.
 
Aeuia ee ai aai o?Un?ae ?an?ooaoia aea oci aainU aiuo iaioceeiy, a?iiYiuo eae oc aunaUi a??aaeic ooi eaoUoocia oio aao?iaouo oio, o?Un?ae oi ?aneiaeeu LeMondedHermès. OioeU?eooii aea?ii aeao?eaoae aunaUi eae i?ina? u?ieio eYeae ia eaoiUoae oa o?Yni?a ?inonYoa ?io ouoianUoeoa i ?Uiei NiaYnoe ia eYia oa aiaoioUn-oao??. Oi oaeYioi oio ouoianUoio ooiYeaaa oi iucia oio i?eio: ?anUaioc-eiiouocoa-oooe ?Yna a?u ?niieeiyo ?aneineoiiyo. C ae?eaea a?iae uoe eieoU?iioao oa ?inonYoa ie?eaeo ia oa «ooaeUnae» i ?oean IoUeeio. Eae «oan?iaeo» ia oci eaYa uoe oi ?iayia oio aooYo ea aeYaiae oc ooi?aneoinU oio eae oci aioUieo? oio, oi onaoaieuaeu oio eae oc ae?ooa oio o?iaouo oio. Eae ai i?iniyoa ea oa eaoaeanayiuia a?u aea? ?io an?oeaoae a?aea? ia?iUo oi savoir vivre, ?io eYae uoe ooc aeUneaea ieao aciuoeao aea?euoco –ai ic oe Ueei– eUiaeo e?ac o?iiii? eae aai oeoana?o iY?ne i iieeco?o ia ieieecn?oae oi euai oio. Oi o?ueei aoinU ueao oeo eon?ao ?io Yaaeai oa eaeU oioo eae oa Hermès oioo eae Yeaiai «aioUieoc eioieeiea?Uioao» ooi iiooa?i Oooee?o Eooin?ao-Aioeaian? ia aoini? oci eanYoa-eanYoa, ineoiYiao a?u oeo i?i?ao oeoaniyoai aeaoU?aoooa uoc ?na ie ae?nuou?ie oio i?eio eae oio EaeUooeio ?Uneio ieeiyoai aea oc ooianaao?a oioo. Oi iYeciU oioo oooeeU aai ?oai c ouo?nea oco ?ae?iao, aeeU c enUococ ooi aooeaounei oco anaoea?ao oioo, eU?io u?io ?caa?iaeo aea ia oa aioi eae u?e aea ia oao. Eie?ui, oi iuii ?nUaia ?io i?iniyoa ia aeaeuoae oi aiocou oioo ?oai oi oeao oio ouoianUoio. Iueeo aea?iio ?eco?a?a, ie eon?ao Yeaiai o?ciaoeoiiyo aiU ?ayac ? oneUaao eae Yaeiai oi ?aiuaaei 3/4. Aeao? Yooe aaa?iaeo oneoaooo?eoiYic eae ayiinoc.

 
Eae ueie ??oaia eaeU eae ie ?ae?iao aoae?eooiyi ia ?anUoioi ooii eue?i oio EaaaiU eaeyoana.
 
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Κάτι ελληνικό ανασταίνει το glamour
› 
Ελληνική μόδα τώρα!
› 
Balkan Fashion
› 
Αναμνήσεις από το σπίτι των σβησμένων αποτσίγαρων
› 
Κάτω οι τάσεις, ζήτω «εμείς»!
© ΙΣΤΟΣ 2020
Έφη Φαλίδα
«Ooioo ayoeieioo eaeniyo oco o?an?ecniouncoco, oco ?aeeaoiYico eaoaiUeuoco eae oco eaoaea?aao oui eiauoo?ui, oi iuii ?io iao o??ae a?iae c a??aiuoc oco eaoUooao?o iao» a?euoa c ?oc Oae?aa, aciioeianUoio ooci aocian?aa OA IAA.
« Bloggers