Καφές και απόσταγμα, ένα αργεντίνικο ταγκό
1.10.2008 

Oaieaayiioao ooii oyieaoi eae Uenuo a?ieaoooeeu euoii oio eaoY an?oeioia aneaoYo iiieuocoao ia aooYo oio enaoeiy, a?u oci eaeeeYnaaeU oio –?aaeUaa, oouiaona–, iY?ne oa ?iey?eiea eae oyieaoa an?iaoa eae oi ?ieoaeUooaoi eae Uenuo aioo?uoeaeu oouia –?eiyoei, ?a?y ? ea?ou eae oeiaooUoi. Ie ean?i? oio eaoY, u?uo eae oa ?aneoouoana oniyoa, iaaae?iioi oa aYiona. Oa aYiona aooU eaeeeanaiyioae oa ?anei?Yo ia oni?eeu ee?ia oa uei oii euoii (eon?uo ooci ?anei?? oio Eocianeiiy, aiUiaoa ooioo oni?eeiyo oio Eane?iio eae oio Aeaueanio).


?oii aoinU ooii eaoY, ai eae oa ai?ineeu a???aai eonean?iyi iuii ayi ?ieeee?ao c Coffea arabica eae Coffea canephora (robusta), c inaaiiec?oee? aieei? a?iae ?iey ?ei ayoeiec a?’ u,oe ooi enao?.


Ao oa ?Unioia uiuo oa ?nUaiaoa a?u oci an??. Arabica vs. Robusta, iea Uieoc iU?c aiUiaoa oa Yia Uneooco ?ieuocoao Grand Cru (arabica) ia Yiai oa?aeiu eae aona?ao eaoaiUeuoco ncoei?oc i?ii[1] (robusta). Aeaen?iu Yia anuociaoeeu ooi aeYiia oao eae aica?: i eaoYo robusta ? –ooci eaeyoanc ?an??ouoc– Yia ?aniUie robusta ia ieenu ?ioioou arabica a?iae i eaoYo ?io ??iioia ooeo eeaoeeYo eaoaoYneao ? aainU?ioia a?u oa oiy?an iUneao. Oii eaoY arabica i?iniyia ia oii ooiaio?oioia oa ?iey e?aa gourmet aooeaounea, aiaeaeeaoiYia delicatessen, oa a?eeaaiYia eaoaei?oa?a eae ooa Starbucks.


I eaoYo Arabica aoaieeia? oa iaaUea oouiaona, c aayoc oio a?iae ?ei aeea?oooiYic eae ?aneY?ae iueeo 1% eaoaAic. I eaoYo Robusta a?iae Yia ?ei «aynuooi» a?aio eaoY, aieaeoeeu ooeo aoeYiaeao, ia eaea?oana ooce? a?iaioeeuocoa aiU ooou. Aoaieeia? oa ?aiceuoana oouiaona eae ?aneY?ae 2% eaoaAic aiU iiiUaa aUnioo.


Ooi?euo ie eaoYaao ?io ?niYn?iioae a?u oci aonyoanc eaocain?a oco Eaoeiee?o Aianee?o ?anaeocn??iioae a?u aeaony uo iYonei o?ia eae a?u Yioiic iiyocoa, ai? aeaen?iiioae aea oc ooaean? oioo ?ieuocoa. AooU oa ayi ?anaeocneooeeU oiyo eaeeooiyi eaaiee? aUoc aea oci aiUiaeic ia Ueeioo eaoYaao eae aea oc acieiona?a ?aniaie?i.


Ie eaoYaao oco Aonee?o eae oco Anaaee?o ?anoii?oio ?anaeocn??iioae a?u an?iaoa eioeioae?i eae ao?aneaiaea?i ia eaean? eae Yioiic iiyocoa, ia iYonei Yuo aaiUoi o?ia eae aayoaeo aon?aioo i?iio eae oniyoui.

 

Ie ?anei?Yo eaoY oco Ao?ao eae oio Aencieeiy iao ?niooYnioi eaoY a?u oi aio?eaoi Ueni oio aaoooeeiy oUoiaoio oa o?Yoc ia aooiyo oco Eaoeiee?o Aianee?o. Oa eeaoeeU ?anaeocneooeeU oioo a?iae oi aaiUoi o?ia. ??ioi a?aeU a?eia an?iaoa, ?iey ?aice? iiyocoa eae eU?ieao oinYo iuoao aioUiui ooc aayoc oioo.


AUi ooice??aoa ia ieieecn?iaoa oi aayia oao ia Yia oeeo?Uie eaoY, ?aenaiaoeooa?oa ooiaoU?iioUo oi ia Yia a?uooaaia. Oaieaayiioao ooc Eaoeiee? Aianee?, o Colombia Nariño Supremo, Yiao eoinni?ciYiio eaoYo ia iYonei ?nio ?eiyoei o?ia eae iuoao icn?i ean??i ooc iyoc eae ooi oouia, ?aionayaoae ?iey uiinoa ia Yia Cognac Hine Cigar Reserve.
 


Iaoaoanuiaiie ooci Aonee?, i Kenya, Yiao eaoYo ia onioo?ac aayoc (iuoao a?u onaaeiooUooei eae aaouiioni), iYonei o?ia, ?ucn? eae eaean? iiyocoa eae iea uieic aayoc ?io ?ieeYo oinYo eoi??ae aenYe? onioo, ooYeaoae aniiieeU a??ea oa iea Grappa Malvasia, Mazzeti, ? –?ei oeecni?oncieeU– ia Yia Eau de Vie Mirabelle, Leon Beyer.
 
  
C iaenei? Eiaiico?a iao ?an??ae oii Sumatra, Yiai eaoY a?eii eae a?nuaea?oi ia eaea?oana ?eiyoea aayoc. ??ae aany, aaiUoi o?ia eae aany a?eii Unuia, ai? ooiaoU?aoae a?ieaoooeeU ia Yia malt Whisky Glengoyne, Highland 10 years old ? ia Yia Armagnac Château de Laubade X.O.
 
 
 


Iaaeooi?ie?ooa oci a?ueaoo? oao ?nioeYoiioao ooc ooioui?a aayoaui eae anuiUoui oi eaoUeecei ?iyni. Aeiaoaeeaooa?oa oa oeeii?uneiU a?iaayiaoa eae a?ieayooa aoo? oc ooioui?a i?niooU ooi o?Uee. 

 
Oioo ?ana?Uiu eaoYaao i?ina?oa ia oioo ?niiceaooa?oa (oa eueeioo ? aeaoiYiioo) a?u oa eaoY Starbucks, ai? oa a?iooUaiaoa a?u oeo eUaao Aie?ac, Qualite eae E?eieiii.


[1] Naoo?ia

 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Καφές και απόσταγμα, ένα αργεντίνικο ταγκό
› 
Η αγορά του κρασιού, ένα ακόμα βήμα προς την απόλαυση
› 
Τα λευκά κρασιά της Ιταλίας
› 
Στον κόσμο του οίνου μέσα από τη γευσιγνωσία
› 
Επενδύστε σε σαμπάνιες!
© ΙΣΤΟΣ 2020
Κωνσταντίνος Ξυνογαλάς
I Euiooaio?iio IoiiaaeUo a?iae aoioeuiYiio ooci a?ueaooc oui aayoaui eae oei?uo oio a?iae ia iaoaa?oae aoo? oci a?ueaooc oa ueioo iao... eUoe oai iaoaaioee? ann?ooea aceaa?. ??iae, ?aiiaaeU eae oaieaayae.
« Bloggers