Αν ήμουν άντρας…
24.1.2011 - 11:50:50 AM 
Aa eYeu ia a?anice? oc aoiaeea?a iio oyoc. Iyoa anUou aoou oi ea?iaii aea ia eieain?ou oi aoiaou (eae ?Uo?ii ooiUia!) oyei, ai eae ?ieeU iao oa eUiaia o?na oaeaooa?a. A?e?o, eYeu ia a?ou ooiaioeYo styling ooa aaunea, aeao? eae aooU oo?? Y?ioi eae o?ia aea ia eaeyoioi ia yoaoia. Eae ai aa ia aeaaUoioi aea?iie, ea ia aeaaUoioi ie aoia?eao oioo eae ea oioo ioyoioi, u?uo (oioo) ?nY?ae. ?eeuooa, ?ieei? Uionao iaecoayioi aeuia eae ooii aiaoiaoieiaeeu oiiYa a??ea ooa aeUooioa oa?nea oioo (ia ici aiaoane? oa ?uoioo aiaien??eoa!) eae aeeU?ioi ne?eeU oii onu?i ia oii i?i?i aeY?ioi oa niy?a. Ai, eie?ui, ?iioi Uionao aea i?a iiiU?a iYna…
 
Ea io?iiyoa oi ?nu? eae oi ?n?oi ?nUaia ?io ea Yeaia ?oai ia ?ane?iece? oi eiioieionaiYii iio aYie ? aeee?o ia ioneoo?. Ai oi aYie iio a?iae iaeny, ouoa oi ?n?oi ?nUaia ?io ea ?nY?ae ia eUiu a?iae ia ?nioao?ce? aea oi ?i?iiei iio (ai ie?aieo aa iia?oae ia Y?aeo aaiaeUaa, ai aai a?oae eecneeuo). Aiaena?oae i O??ico ?aiiyoco, a?aea? a?iae a?eU eauo. AUeoa oi after shave oao ? aeuia eaeyoana i?a aioaaoee?! Eaeu ea oao eUiae! IaeaeU iaaioeUeea, Yoieia aea oeeUeea. ?uoi men’s friendly anUou. ?aiaeciaueuo, eYia!
 
Ea eaeUne?a oa ?a?iyooea iio!!! A?oa All stars, a?oa iieao?iea, a?oa aeecoeeU, a?oa ?aiouoeao ia ae?Uea ?nY?ae ia a?iae eaeanU eae ?ane?ieciYia! Aeao? uoai aio?eneoa uiinoi aaune ia aeecoeeu o?uacia ia eaoUiaonc iyoc, euioaoa ia ?Unu oii iiiUoeii iio eae ia oyau, ia ?Uu aeeiy (ooi ae?eaiu ona?Y?e ia oii oy?i ia oa eaeanU ?a?U!). Aa ea oao ?Unae ?iey ?nuii eae a?iae ouoi a?ana?ocoi aea ia aa??iaeo eae ia a?oae eaeanuo (aeao? ieo? an?iioeU a?iae c eaeaneuocoa eae Ueec ieo?, eYu aa?, ia a?i?aenaoUo, uoai oayaaeo… eiei?o aoaYiaea, aeeU ?io ia oc iUeaeo;). Ieoi?eaeuo, eYia!
 
Ea a?Yeaaa ia oinYou eUoe Ueei aeouo a?u jeans. Aeao? uoYeeii a?iae aea oci aeoecoee? oui o?iei??ui ia ici ?anaeee?iaeo a?u oci ?a?aociYic (aeaeeU ai aai a?oae o?aionio), aeeU ai eao ia aioo?uoeUoaeo oc ei?Yea ia oc iaieeU eaiyea a?Yiaioe «?an?Uoa oi» oi styl oio Yia a?ia ?anaeUou (? ?ana?Uiu). Ea ia?iaeo ia oi oouia aiie?ou eae ?Uoeii, uoai aiaeaeyoaeo ?uoi aoeieiounaoi i?ina? ia a?iae Yia ooaoiUoeii ?aioaeuie eae ?uoi uiinoi ea aa??iae oi u?eoeai oio (aceaa?, ic ?Uae eae ?anUie ouoi aoiiaoo?nei… Y?aeo onYiae onaeo ?eeeUaao oinYo oci ?aenae?o ?Uiu eUou ooi aeUaniii). AAE, eYia!
 
Ea oiniyoa ?ei oo?iU oaeUee aea ?aiuoune, i?ieaoa??ioa ceee?ao Uionao eae ia ?iioi. Oi oaeUee a?iae Yia Yiaoia, oi i?i?i i?ina? ia oinaea? a?u oi ?nu? uo oi anUao. Oi eoneuoani, uiuo, oio aoiy a?iae uoe a?iae oee?aiia ?nioaeineooeeu ooie?a?i oco aionee?o aioUieoco. OaeneU?ae ia oi ouiaouoo?u oao eae oao eUiae ia oa?iaooa annaiu?i? eae macho. I?uoa ia oi oinUoa ?ei oo?iU eae ia iYnaoa ?uo ueao ie aoia?eao ooc eYa aiuo eioooioieiy o?ioUooiioae. ??e, uiuo, eae oco anaaUoao. IOC, eYia!
 
Ea Yooea?ia oa iaeeeU iio ia oc ouoo? ?iouocoa gel. ?nei aii?iaoa oi nciaai-eU?aei oco oooeaoao?ao oio ?niuuioio styling aea ia oi aoaniuoaoa ooi eaoUee oao , aeaaUooa oeo iaca?ao. Oi iYnu ?uo a?iae oi ?ei aanaou ?nUaia ooc an?ainc aiaoeu?coc oui aanao?i ?naaiUoui oco ?u?o oao. Oi iYnu ?uo a?iae ?ei aieanu eae killing boring aeuia eae a?u oi ia ?aneiYiaeo Yiu a?u oa aieeiaoo?nea oi ein?ooe oio, ?io aieeiU?ae oi aiaeioeioou iayni ieenu ounaia. Oi iYnu, oi iYnu, oi iYnu, oao eYu!!! Oi aeai?oeu oa iaaUei aaeiu! AeeU ieeUia aea oi ??o ea aa??iioi oa iaeeeU oao aea i?a ieueecnc iYna. I?uoa aa?ioa oeYiio eae aeaaUooa. Ea oao aice?oioi ie iaca?ao aooYo! I promise (ooi euai oco aoiaeea?ao iio oei?o, aeao? oc aee? oao oci aionee?, aai oci Y?u oa iaaUec o?uecoc)! Ai ?an’ uea aooU, oi a?ioYeaoia eoi??ae oi Oravolta ooi “Saturday’s night fever” eae aai Y?aoa aon?oae ia ?niiiic?ai? ooc aaeaao?a oio ’80, ouoa ocia?iae (enaocea?oa, aeao? aa iYnu ?uo ea oi ?Unaoa aoou, ?io Y?u ia oao ?u) ?uo oi gel aai a?iae oi eaoUeecei ?niuui aea oci euic oao eae ?nY?ae ia ?aenaiaoeooa?oa ia oeeeU u?uo aaeUienaea… eUiu ?eUea… u?uo aonu, eU?iea enYia aeaiunouoco ? eae. ?AIE, eYia!
 
Ea ?iioi a?euo, Uiaoio eae eiiouo ia oci «aionee?» Yiiiea. ??e iaaUeao ??iao, u?e ?aioaeuiea ia oeeo?iaoa, u?e t-shirts ia eiauoo?a a?u iiUaao ? i?Uioao, u?e oiiui! (Aa iYnu Ueeao iiUaao oco Super League!)
 
 
O.A ?n?oii: Aoiy oi ?Uoa (?io oi ?Uoa) oi ein?ooe ooi o??oe oio, ?aneiYiaoa ia i?ae iYoa ooi o??oe, ?nei aea??oaoa! Eoeeioiniyi eae ai?iaeie. Aoou uo oeeee? ooiaioe? eae ?inca?a a?u oo VERA corporation.
 
O.A aayoanii: ?oai Y?ioia a??ea iao Yiai Uiona, iii??ioia ?uo aa ea oa eaoaoYnioia ?un?o aooui, uoai oayaae eae ?Uae ooc ae?eai? eooYec ia oi iYee. AeeU c o?Yoc a?iae oai oci iiUaa ?iaiooa?nio. Eae ie ?aiaeciauei?, aeeU?u, ?uo aa i?iniyia ia oaioaooiyi oci iiUaa oio ?un?o oii Cisse, aeeU eU?ieie ooeai? ea iaoaaanaoa? ? ea a?ioonea?. Ouoa, ea Yneae i iYio ?a?eoco, ?io i?ina? ia a?iae aeuia ?ei eaeuo oeunan!
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Μόδα δαγκωτό!
› 
O παλιός είναι αλλιώς…
› 
Αξε(σε)σουάρ για δολοφόνους
› 
Θερινή παράνοια...
› 
Ψυχοκτόνα σχόλια!
© ΙΣΤΟΣ 2020
Βέρα Φραντζή
C AYna Onaio?? a?u oi 1986 eae yooana Un?eoa ia ioyiaoae…! Aea??oouoa ooc ooiY?aea ?uo eae Ueeie Uienu?ie oi eUiioi aoou... u?e uiuo ia ouoc a?eoo??a! What a disaster…!
« Bloggers