σαβρίδι, το
σαλιακούδες, οι
σαλιάρες, οι
σαλουβάρδος, ο
σάλπα, η
σαμπανιοί, οι
σανπιέρος, ο
σαραβάνος, ο
σαργός, ο
σαρδέλα, η
σαρδελομάνα, η
σάρπα, η
σαφρίδι, το
σελάχι ράσσα, το
σελάχια, τα
σικιός, ο
σκαθάρι, το
σκαρμός, ο
σκάρος, ο
σκιός, ο
σκορπίνα, η
σκορπιός, ο
σκουμπρί, το
σκυλάκια, τα
σκύλος δροσίτης, ο
σκυλόψαρα, τα
σμέρνα, η
σμπρίλλος, ο
σμύνερες, οι
σμύρνες, οι
σουβλίτης, o
σουβλίτης, ο
σπάρος, ο
σταυρίδι, το
στειράδια, τα
στήρα, η
συναγρίδα, η
σφύνουρα, η
σφυρί, το
σφυρίδα, η
σφύρνα, η (λούτσος)
σφύρνα, η (σκυλόψαρο)